شروع از
$15.00 USD
ماهانه
VIA Nano U2250(No IPMI)
شروع از
$30.00 USD
ماهانه
Intel Atom C2750 + IPMI + 8GB 1x 1000GB
شروع از
$50.00 USD
ماهانه
Intel Atom C2750 + KVM + 16GB 1x 1000GB
شروع از
$50.00 USD
ماهانه
Intel Atom C2750 + KVM + 16GB 1x 256GB SSD
$52.50 USD
ماهانه
Dedicated Servers - Xeon E3-1220 + IPMI + 8GB + 2× 1 TB
شروع از
$60.00 USD
ماهانه
Intel Xeon E3-1230 + ILO + 8GB 2x 1000GB HW RAID
شروع از
$80.00 USD
ماهانه
Intel Xeon E3-1220 + ILO + 32GB 2x 2000GB HW RAID